Робота з обдарованими учнями  Виявлення  обдарованих  і  талановитих  дітей - це  тривалий  процес.  І велика  роль у  цій  роботі  належить  учителеві, тому  що  саме  він  створює  атмосферу, яка  може  заохочувати  інтереси  учня, розвивати  його  здібності, творче  начало. Тому словесники  школи  не  зупиняються  на  досягнутому  і  ставлять  перед  собою  нові  завдання  для  поліпшення  роботи  з  обдарованими  дітьми.   
                                                        
 Алгоритм роботи вчителя з обдарованою дитиною 
(українська література)

1. План роботи.    
2. Опрацювання критичного матеріалу:

 •  вивчення біографії письменника;
 • складання  хронологічної  таблиці  життєвого  і  творчого шляху письменника;
 • добирання цікавого матеріалу, фактів.

3. Вивчення творчості письменника:
 • ознайомлення з текстовим матеріалом;
 • аналіз прочитаного твору;
 • порівняльна характеристика образів героїв твору;
 • виписування цитат до образів;
 •  аналіз використаних описів у творі;
 • аналіз художніх засобів, використаних у творі.

4. Ознайомлення з іншими творами письменника (читання, аналіз).
5. Виконання творчих завдань:

 •  створення презентації  життєвого і творчого шляху письменника;
 • створення презентації творів письменника;
 • складання словничка невідомих слів до твору;
 •  складання питань до художнього твору, до вірша;
 • складання  тестів    для    перевірки    знань    з    біографії письменника, змісту твору.

6. Опрацювання матеріалу з теорії літератури.
7. Захист творчої роботи.

Алгоритм роботи вчителя з обдарованою дитиною
(українська мова)
1. Самоосвіта вчителя.
2. Детальне вивчення програми.
3. Складання плану роботи з обдарованою дитиною.
4. Вивчення недоліків у навчанні.
5. Поглиблене вивчення теоретичного матеріалу.
6. Виконання практичних завдань за вивченим матеріалом.
7. Самостійне опрацювання додаткових джерел.
8. Виконання творчих завдань:

 •  складання цікавих завдань;
 •  складання тестових завдань.

9. Виконання завдань з розвитку мовлення:

 •  написання лінгвістичних казок;
 •  написання творів різних типів;
 • складання творчих завдань з розвитку мовлення;
 •  складання діалогів.

10. Створення презентації з теми.
11. Аналіз виконаної роботи (самоосвітньої діяльності), усунення помилок, наведення власних прикладів.
12. Контрольна робота за темою.
13. Аналіз контрольної роботи.

До побудови освітнього про­цесу обдарованих дітей учитель враховує такі підходи:

 • індивідуально-особистісний,  який  базується на необхідності врахування не лише інди­відуальності учня, а й усієї системи стосунків особистості з оточен­ням; оцінювання  впливу цих стосунків на психіку дитини та її індиві­дуальні можливості;                                                                                                   
 • дидактичний підхід. Автор виходить з переконання у тому, що найхарактернішим проявом обдарованості є ті здібності, які вже притаманні певній особистості, нібито раз і назавжди сформовані.

Серед методів навчання обдарованих учнів, які застосовую,  превалюють самостійна робота, пошуковий і дослідницький підходи до засвоєних знань, умінь і навичок. Контроль за їх навчанням, який здійснює учитель,  стимулює поглиблене вивчення, систематизацію, класифікацію навчального матеріалу, перенесення знань у нові ситуації, розвиток творчих елементів у їх навчанні. Домашні завдання  мають творчий, диференційований характер.
Одним із напрямків моєї роботи з обдарованими учнями є підготовка їх до предметних олімпіад. Заслуговує на увагу систематичність та наступність та перспективність  цієї роботи. 

         Доолімпіадний період:
Цей період починається на початку навчального року. Протягом цього часу передбачається робота безпосередньо в навчальних закладах. Підготовка включає:
-розв’язування завдань І та ІІ етапів попередніх олімпіад;
-проведення занять у формі«мініолімпіад».                                                             
        Шкільні олімпіади. 
Проводяться в навчальних закладах вчителями української мови і літератури.
Особливості проведення:
1.     Участь беруть всі бажаючі.
2.     Підбір завдань повинен бути диференційованим, тобто включати завдання 3-х рівнів.
Умови проведення олімпіади повинні максимально відповідати умовам олімпіади наступного етапу.
Завдання, що пропонуються на шкільній олімпіаді, повинні враховувати той матеріал, що був засвоєний на момент проведення даної олімпіади за навчальною програмою, однак, складність цих завдань повинна носити олімпіадний характер, визначаючи вміння учнів логічно мислити, застосовувати програмний матеріал до більш складних завдань.
        Міська олімпіада. Для того, щоб учасники ІІ етапу олімпіади, до яких відносяться й учителі, були в максимально однакових підготовчих умовах, рекомендується попередньо провести семінари  щодо  ознайомлення  з вимогами  виконання  завдань  ІІ етапу.
       Обласна олімпіада.
Вчителям української мови і літератури в роботі з обдарованими учнями необхідно застосовувати проблемний метод у навчанні; проводити самостійні роботи творчого характеру; застосовувати індивідуальний підхід у навчанні; впроваджувати розвивальні творчі ігри; розв’язувати творчі завдання.
Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта,  гордість і честь України, її світовий авторитет, а тому перед кожним педагогічним колективом стоїть завдання спрямоване на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом  створення оптимальних умов для всебічно обдарованої молоді.
        

Комментариев нет:

Отправить комментарий